فنون ترجمه

با پیشرفت شگفت انگیز  علم و صنعت، ارتباط از اولین خواسته های تمامی اعضای جامعه جهانی است.در این میان ابزار زبان و پس از آن ترجمه اصلی ترین اهرم های انجام تعاملات اجتماعی در دنیا میباشد.

آموزش زبان در جایگاه خود دارای مباحث مطرح شده بسیاری است که در جای خای از سوی متخصصان آن مورد بحث واقع خواهد شد

translator

ترجمه را می توان تلفیقی از هنر ذاتی مترجم و علم او که همانا دانش شناخت و استفاده از اصول و فنون ترجمه می باشدو همچنین علم مترجم به مبحث مربوطه ،دانست.مسلماً هنر را نمی توان منتقل کرد و شاید در نگاه اول درونی و ذاتی باشد اما قطعاً اصول، فنون و روش های اجرای این هنر را می توان آموخت. به گونه ای که سه عنصر برای ترجمه با کیفیت الزامی میباشد.

1-اشنایی با زبان متن

2-تخصص در حوضه ی متن

3-نگارش درست و درک مطلب

ترجمه تخصصی خود را به ما بسپارید

www.faraelm.org

09352908872

a.hedayat1369@gmail.com