رسم کورولیشن متقابل در نرم افزار متلب

  • رسم کورولیشن متقابل

در ابتدا بازه را تعریف کرده و بعد بازه های x و y را به طور جداگانه تعریف می کنم و بعد آن را در توابع خواسته شده اعمال می کنم . سپس با دستور xcorr کورولیشن متقابل آن را حساب کرده و با دستورات فوق الذکر آن را به تصویر می کشم .

سورس کدها به صورت زیر می باشد:

a=1;
b=[1 -1 0.9];
n=-20:100;
Ts=1/100;
h=tf(a,b,Ts);
y1=impulse(h);
m=n(3:end-4);
figure(1)
stem(m,y1);title(‘impulse Response’)
figure(2)
y2=step(h);
m2=n(9:end-9);
stem(m2,y2);title(‘step Response’)
figure(3)
zplane(a,b)

1 2

با ما همراه باشید.

www.faraelm.org

a.hedayat1369@gmail.com

09352908872