ترجمه تخصصی
اصولا ترجمه تخصصی چیست و به چه معنا می باشد؟
منظور از ترجمه تخصصی، استفاده از به کارگیری واژگان و مفاهیم تخصصی در ترجمه عبارات و مفاهیم مرتبط با ترجمه می باشد. به عبارت دیگر برای ارائه خدمات ترجمه تخصصی نیاز به دانش و اطلاعات کافی در زمینه تخصصی مورد نظر می باشد. بگذارید با مثالی این عبارت را بیشتر برای شما توصیف کنیم؟ به عنوان مثال برای ترجمه یک مقاله تخصصی در رشته مهندسی مکانیک تنها در صورتی می توان جملا با معنی و مفهوم در آن زمینه یا رشته ارائه کرد که با دانش مهندسی مکانیک و زبان انگلیسی آشنایی عمیقی داشت. 
translate
در ترجمه تخصصی دو نکته مهم حائز اهمیت می باشند که عبارتند از:
 
1- آشنایی با واژگان تخصصی هر رشته و داشتن دانش و پس زمینه تخصصی در رشته مورد نظر
2- ویرایش تخصصی متون و مقالات پس از ترجمه (چه ترجمه انگلیسی به فارسی و چه ترجمه فارسی به انگلیسی)
 
سامانه تخصصی ترجمه آمارد ترجمه معتقد است که برای ارائه خدمات ترجمه برای هر رشته ای باید به صورت تخصصی به آن نگریست. در حقیقت کمتر متنی را می توان با عبارت متن عمومی تعریف کرد.
 
ترجمه تخصصی یک هنر است و نیاز به متخصص هنرمند در رشته مورد نظر دارد.