آنالیز فوریه برای حرکات دو بعدی با مراجع جداگانه برای شناسایی ژست دست ها

چکیده

hand

این مقاله توصیفات ریاضیاتی را برای آنالیز حرکات دو بعدی زمانی را بیان می کند که در آن ها از تکنیک های آنالیز فوریه استفاده می شود . تفسیر المان های هارمونیک پیچیده ؛ از آنالیز های فوریه تبعیت می کنند که از فازورهای مثبت و منفی استفاده نموده و تناوب های المانی نیز تفاسیر واضح تری را بیان نموده و می توان امواج را به همین ترتیب آنالیز و جایگذاری کرد . معادلات ریاضیاتی نیز در دامنه های زمانی مطرح شده و می توان ساختار خاصی را برای آن ها بیان نمود که با هر هارمونیک مطابقت خاص خود را دارند . این تکنیک ها ؛ روی ژست دست ها اعمال شده و توسط امواج دوره ای مدل شده و اعمال می گردند . و در هر دوره زمانی نیز ساختارهای جداگانه ای را دارا هستند .

برای ارسال کامل این مقاله از جانب ما برای شما لطفا تماس بگیرید .

09352908872

a.hedayat1369@gmail.com

www.faraelm.org