نانوتیوب های با شعاع داخلی بزرگ تر و سرعت های شار بزرگ تر را (شامل می شوند ) . خاصیت الاستیک حرارتی با تئوری اویلر – برنولی برای پژوهش در خصوص ارتعاشات و ناپایداری سیال ترکیب شده است و نانوتیوب های کربن فرض می شود که اثرات حرارتی بالایی دارد . همان طور که نشان داده می شود فرکانس طبیعی سیستم هدف وابسته به سرعت شار بوده و در تغییرات حرارتی نیز دیده می شود.

ارتعاشات بزرگ نانوتیوب های کربن مباحثاتی در خصوص تاثیرات حرارتی با شرایط مرزی متفاوت ارائه می دهد که توسط انصاری و همکاران مورد مطالعه قرار گرفته است . همان طور که نشان داده می شود در دمای پایین یا دمای اتاق فرکانس های غیر خطی برای نانوتیوب ها شامل تاثیرات حرارتی بزرگ تر از شمول تاثیر حرارتی و افزایش آن با افزایش دما می باشد که در این جا دماهای بالا فرکانش های غیر خطی را با افزایش دما کاهش می دهد.

ارتعاش ترمومکانیکی یک نانوتیوب کربن تک دیواره نامیده می شود که در یک واسط الاستیک وابسته به تئوری الاستیک غیر محلی قرار گرفته و توسط Murmu , Pradhan ارائه می شود . فندانسیون نوع وینکلر توسط فعل و انفعالات SWNT و واسط الاستیک احاطه شده مورد بحث قرار می گیرد . تاثیرات مقیاس کوچک غیر محلی و تغییرات حرارتی ، ثابت وینکلر و مدهای ارتعاشی CNT روی فرکانس به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته است . همان طور که ارائه گردیده است برای تنوعات کوچک حرارتی ، تاثیرات بین فرکانس های محلی و غیر محلی به طور معتبر بالا می باشد .

مکانیک های الاستیک حرارتی برای مدل ارتعاشی دو دیواره نانوتیوب های کربن با نسبت های بالا به کار برده می شود . همان طور که اثبات شده است برخی ویژگی های ارتعاشی نانوتیوب های کربن دو دیواره وابسته به تغییرات دمایی می باشد.

nanotube

برای مطالعه این مقاله به صورت رایگان و ارسال آن از جانب ما برای شما ایمیل ارسال نموده ظرف کمتر از 30 دقیقه

مقاله به صورت کاملا رایگان برای شما ارسال خواهد شد.

a.hedayat1369@gmail.com