تشخیص مرکز مردمک چشم به روش اتوماتیک وفقی با استفاده از تشخیص چهره و آنالیز CDF

چکیده : این مقاله یک الگوریتم وفقی روی تشخیص مرکز مردمک در چهره ها از روبه رو را نشان می دهد . این الگوریتم در ابتدا تشخیص چهره viola- Jones را برای یافتن تقریبی از موقعیت چهره در یک تصویر را به دست می دهد . اطلاعات ساختار چهره برای تشخیص ناحیه چشم قابل رویت است . هیستوگرام ناحیه آشکارسازی شده و CDF برای استخراج پلک ها و ناحیه عنبیه در هر راهکار وفقی به کار می رود . مرکز این ناحیه به عنوان مرکز مردمک چشم مورد بحث قرار می گیرد. نتایج آزمایشی نشان دهنده دقت نود و یک درصد در تشخیص مرکز مردمک چشم می باشد.

لغات کلیدی: هیستوگرام CDF ، آنالیز تصویر، عملکرد مورفولوژی

تشخیص مردمک چشم

برای مطالعه این مقاله به طور کامل و ارسال آن از طرف ما برای شما فقط با قیمت 10000ریال لطفا تماس بگیرید.

a.hedayat1369@gmail.com

www.faraelm.org

09352908872