ترجمه تخصصی یک نوع فعالیتی است که نقش عامل کنترل و یا حمایتی را می تواند توسط یک فرد، گروهی از افراد،یک ارگان مذهبی ، یک حزب سیاسی ، یک طبقه اجتماعی،یک دادگاه سلطنتی ، ناشران، و رسانه ها، از جمله روزنامه ها داشته باشد. چنین عوامل نظارتی(کنترلی) اغلب به عنوان یک نیرویی بر روی مترجمان عمل می کند که باعث ایجاد متون ترجمه شده ای می شود که با ایدئولوژی حامیان خود مطابقت داده می شود(Lefevere ).درنتیجه ، مترجمان اغلب متوسل به بازنویسی آثار اصلی می شوند. علاوه بر این ، Lefevere توضیح می دهد که حمایت اساسا از سه عنصر تشکیل شده است : بخش اقتصادی که در آن زندگی مترجم به آن بستگی دارد.یک بخش موقعیت اجتماعی که می تواند منجر به ترفیع شهرت مترجم شود؛ و یک بخش ایدئولوژیک که عمل ترجمه کردن را محدود می کند.

translator

ترجمه تخصصی خود را به ما بسپارید.

09352908872

a.hedayat1369@gmail.com