مترجم واقعی

مترجم واقعی شخصی است که از دانشی وسیع در زبان مبدأ و مقصد برخوردار باشد و بتواند آنچه مقصود نویسنده در زبان مبداء است را به زبان مقصد برگرداند به گونه ای که اگر نویسنده زبان مبداء ، زبان مقصد را بلد بود همانی را می گفت که مترجم به زبان مقصد گفته است. مترجم باید از ترجمه لفظ به لفظ که هم به مفهوم متن اصلی و هم به زیبایی آن لطمه وارد می کند بپرهیزد.

 

 


ترجمه مطلوب کلیه مقالات شما به همراه تایپ با قیمت و کیفیت استثنایی:

09352908872

a.hedayat1369@gmail.com

@Frrraaaaaaaaaaaaaaam